ÖİDB

Fen Edebiyat Biyoloji Bölümü mezuniyeti Hemşireler için üst öğrenim olarak kabul edilebilir mi?Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezuniyeti Hemşireler için üst öğrenim olarak kabul edilebilir mi?

Danıştay, biyoloji bölümü mezuniyetinin hemşireler açısından üst öğrenim olarak kabul edilemeyeceğine karar verdi.

Bir kamu hastanesinde kadrolu hemşire olarak görev yapan davacı, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezuniyetinin, hemşireliğin bir üst öğrenimi sayılmayacağı yönündeki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04/11/2009 tarihli işlemi ile bu işlem dayanak alınarak yapılan Valilik İl Sağlık Müdürlüğünün işlemi ve ..... Hastanesi'nin ilgili işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Danıştay, temyizen incelediği kararda, il olarak 04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu kararında, biyoloji lisans mezuniyetinin hemşirelik önlisans eğitiminin bir üst öğrenimi sayılıp sayılmayacağına dair bir hüküm yer almaması nedeniyle, bu kararın iptali açısından davacının dava açma ehliyetinin bulunmadığına kara vermiştir.

Davacı hakkında tesis edilen İl Sağlık Müdürlüğü ve Hastane işlemlerine ilişkin olarak ise Danıştay, özel hizmet tazminatı ve yan ödeme zammı ödenecek sağlık personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olması gerektiğine, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında hemşire olarak görev yapan ve hemşirelik meslek yüksekokulu mezunu olan davacının, bitirmiş olduğu dört yıllık biyoloji bölümünün, hemşirelik önlisans eğitiminin bir üst öğrenimi olmadığının açık olduğuna karar vermiştir.

Kararın karşı oyunda ise; Dava konusu işlemlerin idarece hangi Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı esas alınarak tesis edilmiş olduğunun ortaya konulamadığı; bunun yanında hemşireler açısından biyoloji lisans programının mesleki üst öğrenim sayılmayacağına ilişkin bir YÖK Yürütme Kurulu kararının bulunup bulunmadığının ve bunun davacıya uygulanan işlemlerin gerekçesi niteliğinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin ortaya konulmadığı ifade edilmektedir. Karşı oyda ayrıca 6569 sayılı Yasa'nın Geçici 69. Maddesi ile lisans tamamlama hakkı verilen lisans programlarından biyoloji programının sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine ilişkin 19.04.2017 tarih ve 27672 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın yazısı dikkate alındığında, biyoloji lisans programının sağlık hizmeti ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar açısından bir üst öğrenim olarak kabul edilebileceği, dolayısıyla bu durumun da dikkate alınarak davacının durumunun tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/6405

Karar No : 2017/6988

Karar Tarihi: 10.10.2017

İstemin Özeti : İdare Mahkemesinin 09/06/2011 gün ve E:2010/1160, K:2011/1220 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Ankara Valiliği tarafından istemin reddi gerektiği savunulmakta olup, diğer davalı Sağlık Bakanlığı tarafından savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Emine Ferdane PANDIR KIM

Düşüncesi : İdare Mahkemesince davacının lisans katsayısının hangi işlem ve gerekçe dayanak alınarak idare tarafından iptal edildiği ve dava konusu işlemlerin tesis edildiğinin tespiti amacıyla ara karar yapılması gerektiğinden, eksik incelemeye dayalı olarak verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci ve Onbirinci Dairelerince 2575 sayılı Yasaya 3619 sayılı Yasayla eklenen Ek 1 maddesi hükmü uyarınca birlikte yapılan toplantıda işin gereği görüşüldü:

Dava, bir kamu hastanesinde kadrolu hemşire olarak görev yapan davacının, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezuniyetinin, hemşireliğin bir üst öğrenimi sayılmayacağı yönündeki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04/11/2009 tarihli işlemi ile bu işlem dayanak alınarak yapılan Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 07/01/2010 tarih ve 2550 sayılı işlemi ile Ankara Etlik İhtisas ve Araştırma Hastanesi'nin 10/05/2010 tarih ve 108 no'lu işlemlerinin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, hemşire olan davacının biyoloji bölümünden mezun olduğu, dava dosyasında yer alan ve İdare Mahkemesinin 2008/328 sayılı dosyasında yapılan ara kararı üzerine alınan cevapta; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görüşü dikkate alınarak 17/06/2009 tarih, 19 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı ile dört yıllık biyoloji lisans programının hemşireler için üst öğrenim sayılamayacağına karar verildiği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunun üst öğrenimin görev ünvanı ile ilgisi olup olmadığı yönünde saptamada bulunma yetkisine sahip olduğu anlaşıldığından, 04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işleminde, davacının bitirdiği üst öğrenimin görev yaptığı pozisyon ünvanı ile ilgili bir üst öğrenim olmadığı anlaşıldığından, ...Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 07/01/2010 tarih ve 2550 sayılı işlemi ile ..... Hastanesi'nin 10/05/2010 tarih ve 108 no'lu işlemlerinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dava konusu 04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu kararı hakkında;

2577 sayılı Kanunun 2. maddesinde, iptal davalarının, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılabilecekleri kurala bağlanmıştır.

Bir iptal davasının açılabilmesi ve idari yargı mercilerinin bu davayı ön koşullar yönünden kabul edebilmesi için 2577 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca dava dilekçelerinin ''ehliyet'' yönünden de incelenmesi gerekmektedir.

Yukarıda aktarılan kurallara göre, iptal davası açılabilmesi için, gerçek ya da tüzel kişiler ile dava konusu işlem arasında makul ve ciddi bir ilişkinin varlığı yeterli bulunmaktadır. Başka bir deyişle, İdare Hukukunun genel ilkelerine göre idari işlemin değişiklik yarattığı ya da doğmasına engel olduğu hukuki durumla, menfaat bağı olan herkes bu idari işlemin iptalini isteyebilecektir.

İdari yargıda "İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar" biçiminde tanımlanan iptal davaları, idarenin hukuka uygun davranmasını sağlayarak hukuk devletini gerçekleştiren önemli yollardan biridir. İdari işlemin iptalinin istenilebilmesi için, davacının menfaatinin ihlal edilmiş olması gerekir. Yargı kararlarında ve öğretide "menfaat", davacı ile iptalini istediği idari işlem arasındaki bağı, ilgiyi anlatır. Bu bakımdan, idari işlem ile dava açan kişi arasında meşru, güncel,ciddi maddi ve/veya manevi bir ilişki sözkonusu ise, davada menfaat bağı bulunduğu kabul edilmelidir.

Dolayısıyla, iptal davası açılabilmesinin ön koşullarından biri davacının objektif ve subjektif dava ehliyetinin olmasıdır. Danıştay'ın istikrar bulan kararlarına göre, davacının subjektif dava açma ehliyetinin bulunduğunun kabulü için idari işlemin davacının meşru, şahsi ve güncel bir menfaatini ihlal etmesi gerekmektedir. İptal davalarında, dava konusu işlemin davacının menfaatini ihlal ettiğinin saptanması sadece davacının bu davada ehliyetinin (subjektif ehliyetinin) bulunduğu, dolayısıyla davanın esasının incelenmesine geçilebileceği, sonucunu yaratmaktadır.

04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu kararında, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programının sağlık çalışanları için mesleki üst öğrenim sayılmasına ilişkin karada yer alan "sağlık çalışanları" ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine açıklık getirilerek, bu ifadeden laborant veya laboratuar teknisyenliği çalışanlarının anlaşılması gerektiği açıklanmış olup; bahsi geçen Yürütme Kurulu kararında biyoloji lisans mezuniyetinin hemşirelik önlisans eğitiminin bir üst öğrenimi sayılıp sayılmayacağına dair bir hüküm yer almamaktadır.

Kaldı ki; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05/01/2011 tarihli toplantısında alınan kararla; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programının, tüm sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılmasına; söz konusu programın Laborant veya Laborant Teknikerliği kadrosunda çalışanlar için üst öğrenim olduğu, diğer sağlıkla ilgili kadrolar için üst öğrenim olmadığı hakkındaki Yürütme Kurulunun 04/11/2009 tarih ve 2009.33.5292 sayılı kararının ise iptaline karar verilmiştir.

Bu durumda, her ne kadar dava konusu diğer işlemlerde 04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı dayanak gösterilmiş ise de; bahsi geçen kararın davacının hukuki durumu ile bir ilişkisi bulunmadığı ve bahsi geçen kararın, davacının menfaatini etkileyen nitelikte bir karar olmadığı anlaşılmış olup; bu kısmı yönünden davanın ehliyet yönünden reddi gerekirken, esastan incelenerek davanın reddine hüküm kurulmasında hukuka uyarlık görülmemiş ise de; sonucu itibariyle yerinde görülen kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile onanması gerekmektedir.

Dava konusu ....Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 07/01/2010 tarih ve 2550 sayılı işlemi ile .....Hastanesi'nin 10/05/2010 tarih ve 108 no'lu işlemleri hakkında ise;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesinin (b) bendinde, aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği kuralına yer verilmiş; '"Tanımlar" başlığını taşıyan 3.maddesinin (a) bendinde, Yükseköğretimin, Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümü olduğu belirtilmiş; aynı maddenin (r) bendinde, ön lisansın, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden; (s) bendinde, lisansın, ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan; (t) - (1) bendinde ise, yüksek lisansın bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretim olduğu belirtilmiş; 44. maddesinin son fıkrasında, lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmelerinin, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre düzenleneceği hükmü yer almıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuatta, önlisans eğitimi ve lisans eğitimi birer yükseköğretim olarak sayılmış ve gerek lise üzerine 4 yıllık müstakil bir önlisans programından mezun olarak, gerekse 8 yarı yıllık lisans öğreniminin ilk 4 yarı yılını bitirerek önlisans diploması alan kişilerin de bir yükseköğrenimi bitirmiş oldukları kabul edilmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin A.12-d paragrafında; "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87. maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi ile "Zam ve Tazminatlar" başlığı altında yeniden düzenlenen 152. maddesinin "II. Tazminatlar" başlıklı fıkrasında; görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanun'da belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde tazminat olarak ödeneceği, aynı fıkranın "A. Özel Hizmet Tazminatı" Bölümü içinde yer alan (b) bendinde ise, sağlık hizmetleri sınıfına dahil olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için, önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi görevler için ne oranda özel hizmet tazminatı ödeneceği düzenlenmiş ve 4 üncü maddesinin (e) bendinde yer alan "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atlanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlerde ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." hükmü ile, sağlık hizmetlerinde görev yapanların özel hizmet tazminatlarının belirlenmesinde mesleki yüksek öğrenimi bitirmenin kriter alınacağı belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 1994-1995 yılları arasında .............. Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gördüğü, 19/06/2002 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nda hemşire kadrosuyla işe başladığı, 19/06/2003 yılında asaletinin onandığı ve kadrolu memur olduğu, aynı zamanda 2002 yılında Manisa ....... Üniversitesi Biyoloji Bölümünden dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak mezun olduğu, ardından üst öğrenim intibakının 14/11/2005 tarihinde yapılarak maaşının lisans katsayısı ile hesaplanarak ödenmeye başladığı, 2009 aralık ayından itibaren lisans katsayı yerine önlisans katsayısı üzerinden maaş aldığını fark etmesi üzerine, idareye bunun sebebini sorduğu ve gelen cevabi işlemler üzerine bu işlemlerin ve dayanağı olarak gösterilmiş bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04/11/2009 tarihli işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, özel hizmet tazminatı ve yan ödeme zammı ödenecek sağlık personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olması gerekmektedir.

Buna göre, üniversitelerin biyoloji bölümünden mezun olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri mümkün olmakla beraber, aynı hizmet sınıfı içerisinde yer alan biyolog ve hemşire mesleklerinin birbirinden farklı meslekler olması ve biyoloji lisans bölümün'ün hemşirelik önlisans bölümünün bir üst öğrenimi olarak kabul edilmemesi karşısında, biyoloji lisans bölümünü bitiren sağlık görevlilerinin bitirmiş oldukları bu lisans bölümünün hemşirelik meslek yüksekokulu mezunu olanlar açısından bir mesleki üst öğrenim olarak kabul edilmesine olanak yoktur.

Bu durumda, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında hemşire olarak görev yapan ve hemşirelik meslek yüksekokulu mezunu olan davacının, bitirmiş olduğu dört yıllık biyoloji bölümünün, hemşirelik önlisans eğitiminin bir üst öğrenimi olmadığı açık olduğundan, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, temyize konu İdare Mahkemesi kararı sonucu itibarıyla hukuka uygundur.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesince verilen karar kanuna uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına ve temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10.10.2017 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

İdare Mahkemesi; davacının lisans katsayısının iptal edilmesine ilişkin olarak, dosya içerisinde yer alan İdare Mahkemesinin 2008/328 sayılı dosyasında yapılan ara kararı üzerine alınan cevapta; belirli bir kişi ile ilgili bir uyuşmazlık ile ilgili olarak, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görüşü dikkate alınarak, bu kişinin fen-edebiyat fakültesi biyoloji bölümünde aldığı öğrenimin hemşireliğin bir üst öğrenimi sayılmayacağına ilişkin verdiği 17.06.2009 tarih, 19 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararını dikkate alarak dava konusu işlemlerin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının biyoloji lisans eğitimi üzerine 2005 yılında intibakının yapıldığı ve tarafına lisans katsayısının uygulandığı, ancak aradan geçen dört yıl sonunda .....Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 07/01/2010 tarih ve 2550 sayılı işlemi ile Anadolu Üniversitsi Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programının sadece laborant, laboratuar teknisyeni veya laboratuar teknikerliği kadroları için üst öğrenim sayılacağına diğer sağlık çalışanları için ise üst öğrenim sayılmayacağına ilişkin YÖK Başkanlığının ve Sağlık Personel Genel Müdürlüğü'nün görüş yazılarının ...... Hastanesi'ne bildirildiği, bu yazıya ekli YÖK Başkanlığı'nın 25/11/2009 tarihli yazısının ise, YÖK Yürütme Kurulu'nun değişik tarihlerde aldığı kararlarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na hitaben yazdığı ve tereddüte düşülen konular hakkında açıklık getirme amacına yönelik olarak tesis edilmiş bir cevabi yazı olduğu, bu cevabi yazının ekinde yer alan listede fen ve fen- edebiyat fakülteleri bünyesindeki biyoloji bölümünün sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi laboratuar programı ile sağlık meslek lisesi laboratuar teknisyenliği için bir üst öğrenim olarak belirtildiği, akabinde ........Hastanesi'nin 10/05/2010 tarih ve 108 no'lu işlemi ile davacının 2009/Aralık itibariyle sağlık lisansiyeri maaşının iptal edildiği, önlisans katsayısı üzerinden maaş ve döner sermayesinin tarafında ödendiği bildirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Birimleri Genel Müdürlüğü'nün 13/5/2016 tarih ve 10696366 sayılı "zam ve tazminat "konulu, ".... Maliye Bakanlığının 17/03/2014 tarihli ve 64314391.115521-625/2334 sayılı yazısında teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin 'kadro göreviyle ilgili olması", "kurumun görev alanıyla ilgili olması"' veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devam mahiyetinde bir üst öğrenim olması gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmiş ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıfa dahil kadrolara atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin herhangi bir üst öğrenim olması halinde, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceği belirtilmiştir. Bu itibarla yukarıda belirtilen mevzuat ve görüş yazısı çerçevesinde; Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ekli listede belirtilen lisans veya önlisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4'üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." içerikli yazısı ve biyoloji lisans programının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki devlet memurları için üst öğrenim sayılarak ilgili zam ve tazminattan yararlanabileceklerine ilişkin eki tablo ve akabinde de 6569 sayılı Yasa'nın Geçici 69. Maddesi ile lisans tamamlama hakkı verilen lisans programlarından biyoloji programının sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine ilişkin 19.04.2017 tarih ve 27672 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın yazısı dikkate alındığında, biyoloji lisans programının sağlık hizmeti ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar açısından bir üst öğrenim olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, uyuşmazlığın çözümü için, davacıya 2005 yılında mesleki üst öğrenim ve intibak düzenlemesi yapılarak lisans katsayısı üzerinden ödeme yapıldığı açık olup; bu durumun iptal edilmesine neden olan düzenlemenin, idarece tesis edilen dava konusu bireysel işlemlerde kesin olarak ortaya konulamadığı gibi, davacı ile aynı konumda bulunan diğer kişileri de kapsayan genel nitelikte, hemşireler açısından biyoloji lisans programının mesleki üst öğrenim sayılmayacağına ilişkin bir YÖK Yürütme Kurulu kararının bulunup bulunmadığı ve bunun davacıya uygulanan işlemlerin gerekçesi niteliğinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin İdare Mahkemesince ortaya konulması gerekmektedir.

Bu durumda, dava konusu işlemlerin idarece hangi Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı esas alınarak tesis edilmiş olduğu, dava konusu işlemlerde hatalı olarak belirtilmiş olup; idarenin dava konusu işlemleri tesis ettiği esnadaki gerekçesinin tam ve tereddüt hasıl olmadan ortaya konulabilmesi ve son gelişmeler de dikkate alınarak davacının durumunun tespit edilebilmesi amacıyla, İdare Mahkemesince ara karar verilerek, bu hususun netleştirilmesinden sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak karar verilmiş olduğu sonucuna varıldığından temyiz isteminin kabulü ve anılan kararın bozulması gerektiği görüşü ile aksi yönde oluşan çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Konular