ÖİDB

Uzman ve müfettişler YÖK'e geçiş yapabilir mi?2547 sayılı Kanununda yapılması düşünülen değişiklikle kurumların merkez teşkilatında çalışan müfettiş ve uzmanlara YÖK'e geçebilme imkanı tanınacak.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılması düşünülen değişiklikler Meclis Milli Eğitim Komisyonunda kabul edilmiştir. Kabul edilen düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Tasarıda YÖK'e geçişle ilgili olarak yer alan düzenlemeler şu şekildedir:

"MADDE 2- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının talebi üzerine, merkez teşkilatlarına ait kadrolarında bulunan müfettiş, denetçi ve alanında uzman personeli, yürütülen işlere yardımcı olmak üzere Yükseköğretim Denetleme Kurulunda iki yıla kadar görevlendirebilir. Görev süresi dolan personel aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır ve görevlendirmede geçen süreler fiilen kendi mesleklerinde geçirilmiş olarak kabul edilir."

MADDE 5- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 76- En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitim ve özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olmaları kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait kadrolarda bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı toplam Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadro sayısının yüzde yirmisini geçemez."

DEĞERLENDİRME

1- İlk düzenlemeye göre, YÖK'ün talebi üzerine, kurumların merkez teşkilatına ait kadrolarda çalışan denetçi, uzman ve müfettişler YÖK'te 2 yıla kadar görevlendirilebilecektir. Görevlendirilen personel aylıklı izinli sayılacak, yani mali haklarını eski kurumlarından alacaklardır.

2- İkinci düzenleme ise geçici görevlendirme düzenlemesi değil naklen geçiş düzenlemesidir. Buna göre, kurumların merkez teşkilatında çalışan bazı kariyer meslek mensupları (tıklayınız) YÖK'e Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olarak naklen atanabilecektir. Anca bu düzenleme taşra kadrolarında çalışan kariyer meslek mensuplarıı kapsamamaktadır.

Konular