ÖİDB

Türkiye'de Türkoloji bölümü olan üniversiteler hangileri?Türkiye Ve Dünyadaki Türkçe Öğretim Merkezleri Ve Türkoloji Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme

Bugün Türkiye'de ve yurt dışında değişik amaçlarla açılmış olan pek çok Türkçe öğretim merkezi ve Türkoloji bölümü bulunmaktadır. Buralarda öğrenim görenler ya akademik bir alan olarak Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, Türk tarihi gibi alanları seçen yabancılar ya da iki dilli ve iki kültürlü olarak nitelendirebileceğimiz yurt dışındaki Türklerdir. Ayrıca diğer Türk devletlerinden ülkemize gelen öğrenciler ve Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya gibi ülkelerde yaşayan soydaşlarımız da bu merkezlerde öğrenim görmektedirler. Türkçenin, dolayısıyla Türk kültürünün de öğretildiği bu merkezlerle ilgili olarak söylenebilecek en önemli husus, bunlar arasında bir koordinasyon olmaması ve ders materyallerinin farklılık göstermesidir. Ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili olarak bir koordinasyon birimi kurmalı ve bu merkezlerle sürekli bilgi alışverişinde bulunmalıdır. Çalışmamızda ayrıca Türkiye'de ve dünyadaki Türkçe öğretim merkezlerinden tespit edebildiklerimizin bir listesi de verilmiştir.

Türkçe, bugün konuşulduğu coğrafyanın genişliği ve konuşanların sayısı bakımından dünyanın en büyük dilleri arasında yer almaktadır. Dilimiz bazı kaynaklara göre dünyanın en büyük ilk beş dili içinde değerlendirilmektedir. Ancak kaynaklarda bu konuda bir uzlaşma yoktur. Bunun sebebi, kanaatimizce, elde yeterli ve doğru istatistikî bilgilerin olmaması veya mevcut demografik bilgilerin güncel hâle getirilmemesidir.

Türkler dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Doğuda Moğolistan ve Çin içlerinden, batıda Bosna-Hersek içlerine; kuzeyde Yakutistan'dan ve Moskova yakınındaki Kazan şehrinden, güneyde Bağdat, Lübnan sınırı ve Kıbrıs içlerine kadar uzanan büyük bir coğrafyaya yayılmışlardır. 20-90 doğu boylamları ile 33-65 kuzey enlemleri arasında yer alan bu coğrafya, kuş uçuşu, doğudan batıya 6-7 bin, kuzeyden güneye 3 bin kilometrelik bir alanı içine alır (Ercilasun, 1997:55).

Dünyada Türkçe konuşanların sayısı yaklaşık olarak 150 milyon, Türkiye Türkçesini konuşanların sayısı ise yaklaşık 70 milyondur. Türkiye Türkçesi, Türkiye'nin yanı sıra Irak, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Avrupa, Amerika, Okyanusya, Arap ülkeleri, eski Yugoslavya, Rusya ve SSCB'den ayrılmış olan Türk cumhuriyetlerinde konuşulmaktadır (Ercilasun, 1997:57-60). Böylesine geniş bir coğrafyada konuşulan Türkiye Türkçesi de diğer dünya ülkeleri ve insanları için büyük bir önem arz etmektedir. Çalışmamız sonucu elde ettiğimiz bilgilere dayanarak Türkiye Türkçesinin, dünyanın pek çok ülkesindeki üniversitelerde, akademilerde, Türk kültür merkezlerinde, enstitülerde, özel lise ve dershanelerde, büyük elçiliklerimizde, vakıflarda ve internet sitelerinde yabancılara öğretildiğini söyleyebiliriz.

Tespit edebildiğimiz 57 ülkedeki 223 merkezde daha ziyade akademik ve eğitim amaçlı olmak üzere ticarî ve turistik amaçlarla da Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Bu bölüm ve merkezlerde öğrenim görenler ya akademik bir alan olarak Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, Türk tarihi gibi alanları seçen yabancılar ya da iki dilli ve iki kültürlü olarak nitelendirebileceğimiz yurt dışındaki Türklerdir. Ayrıca diğer Türk devletlerinden ülkemize gelen öğrenciler ve Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya gibi ülkelerde yaşayan soydaşlarımız da bu merkezlerde öğrenim görmektedirler. Türkiye Türkçesi, Türkçe öğretimi yapılan üniversite, enstitü ve akademilerde Türkçe Araştırmaları Programı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, TÖMER Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Dili ve Kültürü Merkezi, Türkçe Öğretim Merkezi, Türkçe Araştırmaları Merkezi, Türkçe Araştırmaları Bölümü, Türk Filolojisi Bölümü, Türkoloji Bölümü, Türkçe Bölümü ve Türk Dili Bölümü gibi değişik adlar altındaki bölüm ve merkezlerde öğretilmektedir. Büyük elçilik, dershane, vakıf ve diğer bazı merkezlerde de Türkiye Türkçesini öğretmek için belli aralıklarla ve talebe göre kurslar açılmaktadır.

Türkiye Türkçesinin öğretildiğini tespit edebildiğimiz ülkeler ve merkezlerin sayısı şu şekildedir: Amerika Birleşik Devletleri (20), Afganistan (1), Almanya (13), Arnavutluk (1), Avustralya (1), Azerbaycan (1), Belarus (6), Belçika (4), Bosna-Hersek (2), Bulgaristan (6), Çin Halk Cumhuriyeti (2), Danimarka (1), Endonezya (2), Estonya (1), Filipinler (1), Finlandiya (2), Fransa (2), Güney Kore (6), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (1), Gürcistan (1), Hollanda (3), Irak (2), İngiltere (6), İran (1), İspanya (4), İsveç (2), İsviçre (1), İtalya (3), Japonya (6), Kazakistan (1), Kırgızistan (8), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (6), Litvanya (2), Lübnan (1), Macaristan (2), Mısır (3), Moğolistan (1), Moldova (3), Özbekistan (1), Pakistan (1), Polonya (2), Romanya (8), Rusya (14), Sırbistan (1), Singapur (1), Suriye (2), Tayland (2), Tayvan (2), Türkiye (17), Türkmenistan (1), Ukrayna (13), Ürdün (4), Yakutistan (1), Yugoslavya (1), Yunanistan (5) ve internet siteleri (16).

Adı geçen ülkelerde yer alan merkezlerde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine yönelik olarak başlangıç, orta ve ileri seviye Türkçe dersleri verilmekte; bu derslerin yanı sıra Osmanlı Türkçesi, Türk Kültürü, Türk Tasavvufu, Osmanlı Metinleri Üzerine Araştırmalar, Türk ve Osmanlı Edebiyatı, Metin Okuma gibi dersler de yer almaktadır.

Türkçe öğretim merkezlerinin Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Ukrayna ve Almanya'da yoğunlaştığı görülmektedir. Bu dört ülkede toplam altmış merkez tespit edilmiştir. Türkçe öğretimiyle ilgili 16 adet internet sitesinin bulunması da Türkçe öğretiminin internet dünyasında önem kazanmaya başladığını göstermektedir.

Bu arada Hengirmen'in (1993: 5-8) yaptığı bir araştırmaya da temas etmemiz gerekmektedir. Hengirmen, çalışmasında Türkiye'de Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten kurumlardan ve kullandıkları eğitim araçlarından kısaca bahsetmiştir. Ayrıca "Yurt Dışında Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Kurumlar" başlığı altında tespit ettiği 48 ülkeyi alfabetik olarak sıralamış, bu ülkelerde bulunan kurumların sayısını vermiş, ancak kurum isimlerini vermekten kaçınmıştır.

Türkiye'deki üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakülteleri bünyesindeki bölümler hakkında kolaylıkla bilgi edinileceği düşüncesiyle çalışmamızda bu bölümlere yer verilmemiştir. Bu bakımdan yurt dışındaki merkezler ve Türkiye'de yabancılara yönelik Türkçe öğretimi veren merkezler çalışmamızın temelini oluşturmaktadır.

Türkçenin, dolayısıyla Türk kültürünün de öğretildiği bu merkezlerle ilgili olarak söylenebilecek en önemli husus, bu merkezler arasında bir koordinasyon olmaması ve kullanılan ders materyallerinin farklılık göstermesidir. Ulaşabildiğimiz kaynaklardan tespit ettiğimiz 223 rakamına bizim ulaşamadıklarımız da eklenirse dünyadaki Türkçe öğretim merkezlerinin sayısının küçümsenemeyecek rakamlara vardığı görülür. Bu kadar yekûn tutan merkezlerle ilgili olarak ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığı bir koordinasyon birimi kurmalı ve bu merkezlerle sürekli bilgi alışverişinde bulunmalıdır. Ayrıca yine Bakanlık tarafından oluşturulan uzmanlar kurulunun hazırlayacağı ders kitabı ve diğer materyaller bu merkezlere gönderilmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak ülkemizin tarihî ve turistik mekânlarında çekilecek eğitici filmlerden de Türkçe öğretiminde yararlanılabilir. Bu sayede hem Türkiye Türkçesi daha sistemli bir şekilde öğretilecek hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkılarda bulunulacaktır. Dünyanın değişik bölge ve ülkelerinde Türkçe öğretimiyle ilgili olarak belli aralıklarla da olsa kongre, sempozyum ve kurultaylar düzenlenerek fikir alışverişinde bulunulmalı ve edinilen tecrübeler paylaşılmalıdır. Bu arada Ankara Üniversitesi TÖMER'in, düzenlediği Türkçe öğretimi sempozyumlarıyla bu işin öncülüğünü yaptığını da belirtmemiz gerekir.

Bir dili öğrenmenin en güzel yollarından biri de bilindiği gibi, kulak alışkanlığı kazanmaktır. Bu bakımdan televizyon yayınlarının önemi büyüktür. Yurt dışından takip edilebilen resmî veya özel televizyon kanallarımızın bu hususu dikkate alarak yapacakları yayınlar, hiç şüphesiz ki Türkçeyi öğrenmeye çalışan yabancılar için de vazgeçilmez bir kaynak olacaktır. Dolayısıyla televizyon kanallarında yayımlanacak programlarda Türkçenin kullanımına azamî dikkat gösterilmeli ve bu tür programları Türkçe öğrenen yabancıların da seyredeceği unutulmamalıdır.

Tespit ettiğimiz merkezlerin sayısına bakarak, dünyanın dört bir tarafındaki Türkçe öğretim merkezlerini ve Türkoloji bölümlerini içine alan ve bunlar arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bir birlik kurulması gerektiğini de belirtelim.

İnternetteki arama motorlarından ve diğer bazı kaynaklardan yararlanarak tespit ettiğimiz, dünyada ve Türkiye'de Türkiye Türkçesi öğretimi yapılan merkezler aşağıda sıralanmıştır. Tebliğimizin sınırlarını aşacağı için bu merkezler hakkında ulaştığımız bilgiler verilmemiş; sadece kurum isimleri belirtilmiş ve bazılarının yanına da internet adresleri eklenmiştir.

A. Türkiye Türkçesinin Yurt İçinde ve Yurt Dışında Öğretildiği Kurumlar (Üniversiteler, Akademiler, Enstitüler, Vakıflar, Dernekler, Liseler, Kültür Merkezleri, Kurslar ve Büyük Elçilikler) ABD- American Association of Teachers for Turkic Languages (AATT) ABD- Binghamton University

ABD- Colombia University, Middle East Institute ABD- Georgetown University

ABD- Harvard University, Department of Near Eastern Languages and Civilisations, The Turkish Studies Program

http://www.fas.harvard.edurnelc/ lang dept/ turkish.html

http://www.fas.harvard.edu/~nelc/modernturkish/ ABD- Indiana University, Department of Near Eastern Languages and Cultures, Middle Eastern and Islamic Studies Program

ABD- Maryland University

ABD- New York University, Department of Middle Eastern Studies ABD- Portland State University

ABD- Princeton University, Department of Near Eastern Studies

http://www.princeton.edu/~ehgilson/ ABD- The University of Arizona, Department of Near Eastern Studies

http://www.u.arizona.edu/ic/babur/ ABD- The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilisations, The Graham School of General Studies

ABD- The University of Michigan at Ann-Arbor, Department of Near Eastern Studies

ABD- The University of Texas at Austin, Department of Middle Eastern Languages and Cultures

http://uts.cc.utexas.edu/~melc/ ABD- University of California, Center for Middle Eastern Studies, Berkeley ABD- University of California, Los Angeles ABD- University of Utah, The Middle East Center

ABD- University of Washington, The Middle East Center, Department of Near Eastern Languages and Civilisations ABD- University of Wisconsin, Madison

ABD-The Ohio State University, Middle East Studies Center

http://oia.osu.edu/mesc/courses.html AFGANİSTAN- Kabil Üniversitesi, Dil ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Bölümü ALMANYA- Berlin Üniversitesi, Türkoloji Bölümü

ALMANYA-Essen Üniversitesi, Dil ve Edebiyat Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü ALMANYA- Essen Üniversitesi, Rotterdam Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe Bölümü ALMANYA- Freiburg Üniversitesi ALMANYA- Giessen Üniversitesi

ALMANYA- Giflen Justus-Liebig Üniversitesi, Türkoloji Kürsüsü, Türkçe Ana Dili Dersleri Öğretmenliği Bölümü ALMANYA- Hamburg Üniversitesi, Türkoloji Bölümü ALMANYA- Heidelberg Üniversitesi ALMANYA- Karlsruhe Pedagoji Yüksek Okulu

ALMANYA- Ludwig Maximilians Universitât, Instıtut fur Geschichte und Kultur des Nahen Orients Sowie Turkologie

ALMANYA- Mainz Üniversitesi, Türkoloji Bölümü ALMANYA- Saarland Üniversitesi, Dil Merkezi, Berlin ALMANYA- Tübingen Üniversitesi

ARNAVUTLUK- Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türk Dili Bölümü AVUSTRALYA- Avustralya Millî Üniversitesi, Türkoloji Bölümü

AZERBAYCAN- Bakü Devlet Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü BELARUS- Belarus Devlet Üniversitesi BELARUS- Belarus İdarî Bilimler Akademisi BELARUS- Çağdaş Bilimler Üniversitesi

BELARUS- Drujba Dostluk Eğitim Vakfı BELARUS- Minsk Devlet Üniversitesi

BELARUS- Minsk Devlet Yabancı Diller Üniversitesi, Tercümanlık Fakültesi, Türk Kültür Merkezi BELÇİKA- Ghent Üniversitesi, Slav ve Doğu Avrupa Dilleri Bölümü BELÇİKA- Ghent Üniversitesi, Yabancı Dil Öğretim Merkezi

BELÇİKA- Hasselt Modern Diller Merkezi

BELÇİKA- Leuven Üniversitesi

BOSNA-HERSEK- Sarajevo Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Türkoloji Kürsüsü BOSNA-HERSEK-Tuzla Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

BULGARİSTAN- Bulgar Bilimler Akademisi, Balkanistika Enstitüsü

BULGARİSTAN- Filibe Üniversitesi, Kırcaali İlk ve Ortaokul Öğretmen Enstitüsü, Türkçe Elemanı Yetiştirme Sınıfları

BULGARİSTAN- Shoumen University "Bishop K. Preslavsky", Yabancı Diller Fakültesi, Türk Filolojisi Bölümü

BULGARİSTAN- Sofya "Kliment Ohridski" Üniversitesi, Türkoloji Bölümü

BULGARİSTAN- Sofya Üniversitesi, Klâsik ve Modern Filolojiler Fakültesi, Doğu Dilleri ve Kültürleri Merkezi, Türkoloji ve Altayistik Kürsüsü

BULGARİSTAN- Şumnu Yüksek Pedagoji Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

ÇİN- Pekin Milletler Üniversitesi, Türkoloji Fakültesi ÇİN- Pekin Yabancı Diller Üniversitesi, Türkoloji Bölümü

DANİMARKA- Aarhus Öğretmen Okulu ENDONEZYA- Jakarta Üniversitesi ENDONEZYA- Jokjakarta Üniversitesi

ESTONYA- Tallinn Pedagoji Üniversitesi

FİLİPİNLER- Filipinler Türk Lisesi FİNLANDİYA- Tampere Üniversitesi FİNLANDİYA- Turku Üniversitesi

FRANSA- Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)

FRANSA- Universite de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, DEA Didactologie des Langues et des Cultures

GÜNEY KIBRIS- University of Cyprus, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Turkish Studies

GÜNEY KORE- Hankuk Üniversitesi

GÜNEY KORE- Hankuk Yabancı Bilimler Üniversitesi, Türkçe Bölümü

GÜNEY KORE- Kore Üniversitesi, Dil Bilimi Bölümü

GÜNEY KORE-Pusan Yabancı Bilimler Üniversitesi, Doğu Dilleri Fakültesi, Orta Asya Araştırmaları Bölümü

GÜNEY KORE- Seul Devlet Üniversitesi, Dil Bilimi Bölümü GÜNEY KORE- Seul Üniversitesi, Türkçe Bölümü

GÜRCİSTAN- T.C. Dışişleri Bakanlığı Tiflis Büyükelçiliği HOLLANDA- Leiden Devlet Üniversitesi, Türkoloji Ana Bilim Dalı HOLLANDA- Utrecht Devlet Üniversitesi, Türkoloji Ana Bilim Dalı HOLLANDA- Tilburg Üniversitesi, Dil-Edebiyat Fakültesi IRAK- Bağdat Türk Kültür Merkezi

IRAK- Bağdat Üniversitesi, Diller Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İNGİLTERE- Londra Belediyeleri Akşam Enstitüleri İNGİLTERE- Manchester Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İNGİLTERE- Oxford Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İNGİLTERE- University of London, Faculty of Languages and Cultures, Department of Languages and Cultures of Near and Middle East

İNGİLTERE-Redbridge Yetişkin Eğitimi Enstitüsü, Londra

İNGİLTERE- University of Durham, Institute for Middle Eastern and Islamic Studies, Türkçe Araştırmaları Merkezi

İRAN- Tahran Türkiye Büyük Elçiliği Kültür Merkezi İSPANYA- Alicante Üniversitesi

İSPANYA- Autonoma Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Madrit İSPANYA- Complutense Üniversitesi, Madrit İSPANYA- Sevilla Üniversitesi İSVEÇ- Stokholm Dil Merkezi

İSVEÇ- Uppsala Üniversitesi, Türkoloji Bölümü

İSVİÇRE- Bern Üniversitesi, İslâm Bilimleri Bölümü

İTALYA- Venedik Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İTALYA- Lecce Üniversitesi

İTALYA- Universita Ca' Foscari Venezia, Facoltâ di Lingue e Letterature Straniere, Dipartimento di Studi sull'Asia Oriantale (www.unive.it)

JAPONYA- Japon Asia Cultural Centre(JACC) JAPONYA- Japon-Türk Derneği

JAPONYA- Osaka Üniversitesi, Türkçe Bölümü JAPONYA- Takashoka Üniversitesi

JAPONYA- Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi, Türkçe Bölümü JAPONYA- Türkiye Orta Asya Kültür Merkezi KAMBOÇYA- Kamboçya Türk Lisesi

KAZAKİSTAN- Ahmet Yesevî Üniversitesi, Türkoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (www.yesevi.edu.tr)

KIRGIZİSTAN- Kırgız Bilimler Akademisi, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Türkoloji Bölümü KIRGIZİSTAN- Kırgız Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi KIRGIZİSTAN- Bişkek Gumanitardık Üniversitesi KIRGIZİSTAN- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

KIRGIZİSTAN- Atatürk Alatoo Üniversitesi

KIRGIZİSTAN- Kırgızistan- Slovyan Üniversitesi KIRGIZİSTAN- Kırgızistan Millî Pedagoji Üniversitesi KIRGIZİSTAN- Kırgızistan Millî Üniversitesi

KKTC- Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (www.neu.edu.tr)

KKTC- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (www.ciu.edu.tr) KKTC- Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü (www.gau.edu.tr)

KKTC- Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (www.emu.edu.tr)

KKTC- Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü

KKTC- Lefke Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (www.lefke.edu.tr)

LİTVANYA- Litvanya-Türk Dostluk Derneği

LİTVANYA- Vilniaus Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türkçe Bölümü LÜBNAN- Lübnan Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü MACARİSTAN- Budapeşte Üniversitesi, Türkçe Bölümü MACARİSTAN- Peter Pâzmâny Katolik Üniversitesi

MAKEDONYA- Üsküp Yahya Kemal Koleji

MAKEDONYA- Kiril ve Metodi Üniversitesi, Pedagoji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

MISIR- El-Ezher Üniversitesi, Diller ve Tercüme Fakültesi, Türkoloji Bölümü, KahireMISIR- İskenderiye Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap ve Şark Dilleri Bölümü

MISIR- Kahire Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

MOĞOLİSTAN- Moğolistan Millî Üniversitesi, Moğol Dili ve Kültürü Fakültesi, Türkoloji Bölümü

MOLDOVA- Kişinev Devlet Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türkçe-İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü

MOLDOVA- Kişinev Devlet Üniversitesi, Türk Kültür Merkezi

MOLDOVA- Komrat Devlet Üniversitesi, Millet Kültürü Fakültesi, Türkoloji Bölümü

ÖZBEKİSTAN- Semerkant Devlet Yabancı Diller Enstitüsü

PAKİSTAN- Modern ve Yabancı Diller Yüksek Okulu, Türkçe Bölümü, İslâmâbâd

POLONYA-Uniwersytet Jagiellonski W Krakowie, Instytut Filologii Orientalnej (Krakov Yagellon Üniversitesi, Doğu Dilleri Enstitüsü, Türkçe Bölümü)

http://www.filg.uj.edu.pl/ifo/turkologia.php POLONYA- Varşova Üniversitesi, Doğu Dilleri Enstitüsü, Türkoloji Bölümü ROMANYA- Bükreş Üniversitesi, Dil ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Bölümü ROMANYA- Bükreş Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, Türk Dili Kürsüsü ROMANYA- Köstence "Ovidius" Üniversitesi, Edebiyat ve Teoloji Fakültesi, Türk Dili Bölümü ROMANYA- Köstence Halk Üniversitesi

ROMANYA- Köstence Üniversitesi, Romence-Türkçe Bölümü, Köstence

ROMANYA- Milletler Arası Bükreş Lisesi (The International School of Bucharest)

ROMANYA- Ovidius Üniversitesi, Dil ve Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Köstence

ROMANYA- Romanya Halk Üniversitesi

RUSYA- Başaran Türk Kültür Merkezi, Novorisibirsk

RUSYA- Irkutsk Baykal Türk Kültür Merkezi, Irkutsk

RUSYA- Irkutsk Devlet Üniversitesi, Milletler Arası Ekonomi Fakültesi RUSYA- İşkirt Türk Kültür Merkezi, Omsk

RUSYA- Tataristan/ Kazan Devlet Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü RUSYA- Krasnoyarsk Devlet Üniversitesi RUSYA- Modern Bilimler Enstitüsü

RUSYA- Moskova Devlet Dil Üniversitesi, Türkoloji Bölümü

RUSYA-Moskova Devlet Üniversitesi, Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü, Türkoloji Bölümü RUSYA- Rostov Devlet Üniversitesi

RUSYA- Rostov Yabancı Diller Enstitüsü

RUSYA- Saint-Petersburg Üniversitesi, Türkçe Bölümü RUSYA- Şarkiyat Arabik Bilimleri Enstitüsü RUSYA- Türk-Rus Koleji, Moskova

SIRBİSTAN- Priştine Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kosova SİNGAPUR- Türk Kültür Merkezi

SURİYE- Halep Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü SURİYE- Halep Üniversitesi, Türkçe Öğretim Merkezi

TAYLAND- Türk Lisesi

TAYVAN- Millî Chengchi Üniversitesi

TAYVAN- Taiwan Üniversitesi, Türkoloji Bölümü TÜRKİYE- Active Languages

TÜRKİYE- Ankara Üniversitesi, TÖMER Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara

www.tomer. ankara. edu.tr TÜRKİYE- Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul TÜRKİYE- Dicle Üniversitesi, Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÜRKİYE- Ege Üniversitesi, TÖMER, İzmir

TÜRKİYE- Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir

TÜRKİYE- EKAV TÖMER, TÖMER Dil Öğretim Merkezi

TÜRKİYE- Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)

www. tomer. gazi .edu.tr TÜRKİYE- İstanbul Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü TÜRKİYE

TÜRKİYE- Kafkas Üniversitesi, TÖMER (KAÜTÖMER)

TÜRKİYE- Medikasev Yabancı Diller

TÜRKİYE- Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara

TÜRKİYE- Prizma FEM Yabancı Dil ve Türkçe Kursu, Turkish Language Centre TÜRKİYE- Taksim Dilmer

http://www. dilmer.com/ TÜRKİYE- Concept Languages, İstanbul

www.turkishcourses.com, www.conceptlanguages.com TÜRKİYE- Distance Learning Turkish Center, Bilkent Merkez Kampüsü-Ankara

www.turkish-center. com/default. asp

TÜRKMENİSTAN- International Turkmen Turkish University

http://www.ittu.edu.tm/en/turkish.php UKRAYNA- Harson Devlet Üniversitesi, Türk Dili ve Kültürü Merkezi UKRAYNA- Harkov Üniversitesi, Türkoloji Bölümü

UKRAYNA- Kiev Bilgisayar Dil Bilimi Okulu

UKRAYNA- Kiev Devlet Dil Bilimi Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri Bölümü UKRAYNA- Kiev Doğu Dilleri ve Hukuk Üniversitesi

UKRAYNA- Kiev Milletler Arası Dil Bilimi ve Hukuk Üniversitesi, Doğu Dilleri Bölümü UKRAYNA- Kiev Milletler Arası Üniversitesi

UKRAYNA- Kiev Millî Taras Şevçenko Üniversitesi, Türkoloji Bölümü UKRAYNA- Kiev Üniversitesi, Türkoloji Bölümü

UKRAYNA- Odesa Meçnikov Üniversitesi, Türk Dili ve Kültürü Merkezi

UKRAYNA-Kiev Devlet Üniversitesi, Türk Kültür Merkezi

UKRAYNA- Tavriyski Üniversitesi, Türkoloji Bölümü

UKRAYNA- Ukrayna Bilim Akademisi, Doğu Dilleri Üniversitesi

ÜRDÜN- Âl-i Beyt Üniversitesi, İslâm Bilimleri Merkezi, Türkçe Bölümü

ÜRDÜN- Amman Türk Kültür Merkezi

ÜRDÜN- Ürdün Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü

ÜRDÜN- Yarmuk Üniversitesi, Şarkiyat Bölümü

YAKUTİSTAN- Saha-Türk Anadolu Koleji

YUGOSLAVYA-Belgrad Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Doğu Dilleri Kürsüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

YUNANİSTAN- Aristotelion Üniversitesi

YUNANİSTAN- Girit Akdeniz Araştırma Enstitüsü, Türkoloji Bölümü YUNANİSTAN- Girit Üniversitesi

YUNANİSTAN- Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İnceleme Enstitüsü, Atina YUNANİSTAN- Turizm Bakanlığı Rehber Okulu, Panorama Kültür Merkezi

Arş. Gör. Salih Kürşad DOLUNAY

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül 2005 DENİZLİ

Konular