ÖİDB

Hizmet satın alma yoluyla yabancı dil kursu düzenlenebilir mi?Bazı kamu personelinin yabancı dil kursu ücretleri kamu kurumları tarafından ödenmektedir. Bu husus yeni bir düzenleme olmayıp yıllardan beridir devam eden bir düzenlemedir. Ancak, zaman içerisinde kurs ücretleri artması gerekirken bunun aksiyle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun E Cetveli'nde hangi personelin yabancı dil kurs ücretlerinin hangi şartlarda ödeneceği açıkça belirtilmiştir.

Buna göre; 1- Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanun'a göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

2- Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

3- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek dillerde 100 kişiyi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek dillerde 20 kişiyi geçmemek üzere yabancı dil kurslarına gönderilecekler için ders ücretleri, yüzde 50'si gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden personel başına aylık 447 TL'yi geçmemek üzere ödenebilmektedir.

Gerekli onay sürecini tamamladıktan sonra kursa katılan personel, kursa devam ettiğine dair belgeyi ve faturayı kurumuna ibraz ederek yaptığı kurs ücretini alabilmektedir. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir.

Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilecektir.

Garip ama 2016 yılında 534 TL olan ödeme 2017 ve 2018 yılında 447 TL olarak ödenmektedir.

Bu düzenlemede yer alan kurumların üst yönetim görevlileri gibi önemli ve bir o kadar da kendine özgü bir kavramla karşılaşıyoruz. Bu kavramın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir ki üst yönetim görevlilerini bilelim. Mesela şube müdürleri üst yönetim midir?

* Hizmet satın alma yoluyla yabancı dil kursu düzenlenebilir mi?

Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da yukarıda belirtilen aynı esaslar uygulanmaktadır. Dolayısıyla kamu kurumları yapacakları hizmet satın alma ihaleleriyle aynı nitelikteki personel için yabancı dil kursu açılabilmekte, personel başına aynı ücreti ödeyebilmektedir.

* 2018 yılında yabancı dil ücreti arttı mı?

375 sayılı KHK'nin 2'nci maddesine göre; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı'nın teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

375 sayılı KHK tavan tutarları belirlemiş olup, bu KHK çerçevesinde çıkarılan 15 Nisan 1997 Başbakan onayıyla yürürlüğe giren 'Yabancı Dil Tazminatının Miktarlarına İlişkin Esaslar'a göre hangi personele ne tutarda ödeme yapılacağı belirlenmiş olup, halen bu esaslar yürürlüktedir.

Buna göre;

1- Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin; dil puanı 96-100 olanlar için; 1200 * 0,108550 =130,26 TL, dil puanı 90-95 olanlar için; 900 * 0,108550 =97,69 TL, dil puanı, 80-89 olanlar için; 600 * 0,108550 = 65 TL, dil puanı 70-79 olanlar için; 300 * 0,108550 = 32,56 TL'dir.

2 - Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin; Dil puanı 90-100 olanlar için; 750 * 0,108550 =81,41 TL, dil puanı 90-100 olanlar için; dil puanı 80-89 olanlar için; 500 * 0,108550 = 54,27 TL, dil puanı 70-79 olanlar için; 250 * 0,108550 = 27,13 TL'dir.

Dolayısıyla maaş katsayısı arttıkça kamu personeline ödenen dil tazminatı da artmaktadır. Bu tazminattan sadece damga vergisi kesilmektedir.

* Hangi diller için dil tazminatı ödenmektedir?

4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına göre, bu yönetmeliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde puan alanlara tazminat ödenmektedir.

İlgili yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2'nci fıkrası gereğince; YDS Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılmaktadır.

Konular