ÖİDB

Doçentlikte sözlü sınav atama aşamasında devam edecek mi?Doçentlik sözlü sınavın kaldırılması ile ilgili düzenleme TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Ancak, doçentlik kadrosuna atama aşamasında Üniversite isterse sözlü sınavı Üniversitelerarası Kurula yaptırabilecek!

Komisyondan Geçti...

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın TBMM'ye vermiş olduğu kanun teklifi ile Yardımcı Doçent kadroları ile birlikte Okutman ve Uzman kadrolarının kaldırıldığının önerildiğine dikkat çekerek detaylarını sizlerle 01 Şubat 2018 tarihinde paylaşmıştık.

Konu ile ilgili kanun teklifi 07 Şubat 2018 tarihinde TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Başta doçentlik sözlü sınavının kaldırılmasını da içeren bu düzenlemede önemli bir detay ise dikkatleri çekiyor !

Buna göre, "Doçentlik ve Atama" başlıklı 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde;

a) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılır. Doçentlik başvuruları için aşağıdaki şartlar aranır:

(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.

(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek.

(3) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte Özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

b) Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir.

Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın yayın ve çalışmalarım değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınır. Değerlendirmeye esas alman bu raporların birer örneği, yayın ve çalışmaların incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile birlikte adaya gönderilir.

c) Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaya doçentlik unvanı verilir.

ç) Doçentlik başvurularında adayların yayın ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

d) Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılır.

e) Doçentlik unvanına sahip olanlar yükseköğretim kurumlan tarafından ilan edilen doçent kadrolarına başvurur. Doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar." Hükmü bulunmaktadır.

Bu madde çerçevesinde;

1- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına müracaat edecek kişilerin yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmaları olması halinde jüri üyelerinin yazılı görüşlerine göre doçentlik unvanı verilecek.

2- Ancak, adayın doçentlik unvanı alması tüm yükseköğretim kurumlarında doçentlik kadrosuna atanacağı anlamına gelmeyecek. Halihazırda da birçok üniversitede zaten uygulanmakta olan yükseköğretim kurumlarının kendi atama ölçütlerinin içerisine isterse üniversite sözlü sınav şartı koyabilecek. Ancak bu sözlü sınavı üniversite kendisi değil Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek jüri tarafından yapılacak.

Komisyondan geçen bu düzenleme eğer yasalaşırsa doçentlik unvanı alan adayların doçentlik kadrosuna atanabilmesi için üniversitelerin kendine özgü belirleyecekleri atanma ölçütlerinde sözlü sınav şartı olup olmayacağına da dikkat etmeleri gerekiyor !

Konular