ÖİDB

Yurt Dışı Okutmanlık Temsil Yeteneği Mülakatı Sonuçları AçıklandıDışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2017 ve sonraki yıllarda Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde/yabancı dil bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde okutman ihtiyacı karşılamak amacıyla sınavla seçilecek 100 (Yüz) Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Temsil Yeteneği Mülakat Sonuçları açıklandı.

Yurt Dışı Okutmanlık Temsil Yeteneği Mülakatı Sonuçları Tıkla Öğren

Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde görevlendirilemeyenlerin hakkı sona erer.

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME

Yurt Dışında Görevlendirme İşlem Basamakları

Seçme sınavında başarılı olup görevlendirme sırası bekleyen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların -başarı sırası esas alınarak- yurt dışındaki üniversitelerde/Türk Kültür Merkezlerinde görevlendirilme işlemleri aşağıdaki işlem basamaklarına göre gerçekleştirilecektir. Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların yurt dışında görevlendirilebilmeleri veya görev sürelerinin uzatılabilmesi için, ilgili eğitim-öğretim yılında görevlendirilmelerine üniversitelerince izin verilmesi şarttır. Bu konudaki yazışmalar Bakanlığımız ile ilgili üniversite arasında yapılacaktır.

Yurt Dışındaki Üniversitelerde Görevlendirme

 Üniversitelerin, ihtiyaç duyulan Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman sayısı, akademik unvan, alan, yabancı dil ve diğer nitelikler konusundaki taleplerinin Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza bildirilmesi,  Aranan niteliklere sahip olanlara (başarı sırası gözetilerek) ilgili üniversitede görev kabul edip etmeyeceklerinin sorulması,  İlgili Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmandan görev alacaklarına dair yazılı beyan alındıktan sonra isimlerinin özgeçmişleri ile birlikte ilgili üniversitelere teklif edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi,  Teklif edilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların yurt dışındaki ilgili üniversitece kabul edildiğinin Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Bakanlığımıza bildirilmesinden sonra Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla (1) ders yılı süre ile görevlendirilmesi.

Türk Kültür Merkezlerinde Görevlendirme

 İhtiyaç duyulan Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman sayısı, akademik unvan, alan, yabancı dil ve diğer nitelikler konusundaki taleplerin Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza bildirilmesi,  Aranan niteliklere sahip olanlara (başarı sırası gözetilerek) ilgili Türk Kültür Merkezinde görev kabul edip etmeyecekleri sorulacak, görev alacaklarına dair yazılı beyanları alındıktan sonra Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla (1) ders yılı süre ile görevlendirilmesi yapılacaktır.

Görevlendirme Süresi

5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 8 inci maddesi gereğince; yurt dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların görev süresi 1 yıl olup üniversitelerince yurt dışı görevinin devamına izin verilmesi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, Komisyonca en fazla 4 yıl daha uzatılabilecektir. Toplam görev süresi beş yılı geçemez. Görev süresi eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce sona erenlerin süreleri, bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilecektir.


Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Görevlendirilen Ülkeler

Halen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman görevlendirilen ülkelerin isimleri Ek 6’daki listede yer almaktadır. Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda bu listeye yeni ülkeler ilave edilebileceği gibi, eksilme de olabilecektir. Adayların bu listeyi inceleyerek başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

Görevlendirilen Personele Yapılacak Ödemeler

a) Yurt dışında görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların kendilerine, ilk gidişlerinde ve kesin dönüşlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre ödenecek yol masrafları, yolda geçen sürelere ilişkin gündelikleri Bakanlığımız bütçesinden, ilgili mevzuatı dikkate alınarak tedavi ve diğer masrafları bağlı bulundukları (Kadrolarının bulunduğu) Kurumların bütçelerinden karşılanacaktır. b) Yurt dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlar görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılacaklardır. Anılan personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk Lirası (yurt içi aylığı) olarak ödenmesine devam edilecektir. c) Görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki görevlerini fiilen yapmaları karşılığında yurt dışı görevlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Ek 7 Cetvelde belirtilen tutarlarda, her ay ayrıca ödeme yapılacaktır.

İzinler

Yurt dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13 üncü ve 14 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.

Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların Görevleri Nedeniyle Sorumlu Oldukları Makamlar

Yurt dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlar görevleri nedeniyle misyon şefine; eğitim müşavirine/eğitim ataşesine; T.C. Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarında görevleri nedeniyle bağlı bulundukları personele; görev yaptıkları üniversitelere veya Türk Kültür Merkezi yöneticilerine karşı sorumludur.

Yurt İçi Göreve Döndürme

a) Yurt dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlar, 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürüleceklerdir. b) Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların yurt içi göreve dönme istekleri görev bölgelerindeki eğitim ve öğretim yılının sona eriş tarihi itibarıyla kabul edilecek, ancak en az (1) öğretim yılı görev yapmadan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yurt içi göreve dönme istekleri kabul edilmeyecektir.

Görevlendirme Ertelemesi

Seçme sınavında başarılı olduğu halde, haklarında açılmış ya da devam eden soruşturma bulunanların görevlendirilmeleri soruşturma sonuna kadar ertelenecektir.

Görevlendirmenin Yapılmayacağı ve İptal Edileceği Haller

Bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin heyet raporu ile belirlenen sağlık durumları, savaş, iç karışıklık, doğal afet, salgın hastalık, ekonomik bunalım gibi Komisyonumuzca kabul edilebilir mazeretleri olanlar hariç, görevlendirme sırası gelip kendisine ülke teklifi yapılanlardan; a) Kendi kurumunca veya başka bir kurumca yurt dışında görevlendirilmiş olup görevleri devam edenler, b) Türkiye’de görev yaptığı üniversitesince yurt dışında görevlendirilmesi uygun görülmeyenler, c) Teklif edilen ülkelerde kendi istekleri ile görev yapmak istemeyenler hakkında bu hususlardan herhangi biri iki kez gerçekleşmiş olanların yurt dışı Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlık hakları iptal edilerek isimleri sıralama listesinden çıkarılacaktır. Adayın, bu Kılavuz’da belirtilen şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi halinde, aday sınavı kazanmış, hatta yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi, hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek yurt dışı görevi sona erdirilecektir. DİKKAT! Bir Adayın, Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olması ya da aynı yıl içerisinde yurt dışı göreve uyum seminerine alınması yurt dışında görevlendirileceği anlamını taşımamaktadır.

Görevlendirme Hakkından Vazgeçenler

İlk gidişlerinde uçak biletleri Millî Eğitim Bakanlığınca alındıktan sonra görevlendirildiği ülkeye gitmekten vazgeçen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların bilet ücretleri kendilerince ödenir.

DİĞER HUSUSLAR

 Başvuru sahipleri, ilk başvurularında belirttikleri iletişim bilgilerinin, görev yerleri ve görev unvanlarının herhangi bir nedenle değişmesi halinde, bu değişikliği acele olarak Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı Daire Başkanlığının “kozcelik@meb.gov.tr” e-posta adresine veya (0312) 418 82 89 numaralı faksına bir dilekçe ile bildireceklerdir. Yapılacak tebligatlarda ilk adres esas alınacağından her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.  Mülâkata çağrılan adaylar bağlı bulundukları makamlarca izinli sayılacak, yol masrafları ve diğer giderler kendilerince karşılanacaktır.  Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya alınmayan ve başarısız olan adayların başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.  Kılavuz’da yer alan konularda tereddüde düşülmesi hâlinde, ALO 147 nolu telefondan bilgi alınabilecektir.

Pasaport İşlemleri

 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince, yurt dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlardan kadro derecesi 1, 2 ve 3 olanlara hususi damgalı pasaport; kadro derecesi 4 veya daha aşağıda bulunanlara ise hizmet damgalı pasaport verilir.  Pasaport işlemleri, görevlendirme yazıları ilgili kurumlara ulaştıktan sonra – Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanın başvurusu üzerine- görevli oldukları üniversitelerce yapılacaktır.  Vize başvurusunda bulunulmadan önce, yurt dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların pasaportlarını almış olmaları gerekir.

Vize İşlemleri

 Yurt dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlar ne tür pasaporta sahip olurlarsa olsunlar vize uygulayan ülkeler için mutlaka vize almak zorundadırlar.  Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlar, görevlendirildikleri ülkenin ilgili temsilciliğine şahsen vize başvurusunda bulunacaklardır.  Görevlendirilen ülkelerce ilk gidişte verilen vizeler, o ülkelere giriş vizesidir. Alınan bu vizeler oturum iznine dönüştürülmeden Türkiye’ye giriş yapıldığı takdirde, yeniden vize alınması zorunludur.

Yurt Dışı Görev Yerine Hareket

Görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların yurt dışı görev yerlerine hareket edebilmeleri için, pasaport, vize ve ulaşım işlemlerinin tamamlanmış olması şarttır. Acil Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman ihtiyacının olması durumunda temsil yeteneği mülakatında başarılı olup sırada bekleyen adaylar Komisyon tarafından uygun görülmesi halinde uyum seminerine alınmadan yurt dışında görevlendirilebilecektir.

Konular